නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපේ වාසි

ZENO ගැන

හෙබෙයි පළාතේ සීමාසහිත Zeno Electronic Products Co. මේ වන විට අපට GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය ලැබී ඇති අතර ස්වාධීන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන තාක්ෂණ පේටන්ට් බලපත්‍ර කිහිපයක් තිබේ. එසේම, අපගේ නිෂ්පාදන අධිකාරිය විසින් පරීක්ෂා කර ඇත.

හෙබෙයි පළාතේ සීමාසහිත Zeno Electronic Products Co. මේ වන විට අපට GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය ලැබී ඇති අතර ස්වාධීන පර්යේෂණ හා සංවර්ධන තාක්ෂණ පේටන්ට් බලපත්‍ර කිහිපයක් තිබේ. එසේම, අපගේ නිෂ්පාදන අධිකාරිය විසින් පරීක්ෂා කර ඇත.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

12